مشاوره رایگان 29 40 33 88    59 32 33 88 - 021

BMIشاخص جرمی بدن

توجه داشته باشید لیزرلیپولیز برای درمان چاقی کاربرد ندارد، پس اگر  BMIیا شاخص جرمی بدنتان بالاتر از 30 است، شما نمیتوانید کاندید مناسبی برای لیزر لیپولیز باشید.
 

بد نیست تا با روش محاسبه  BMIیا شاخص جرمی بدن آشنا شوید :
مجذور قد بر حسب متر/وزن بر حسب کیلوگرم = BMI
 

عدد BMI وضعیت بالینی
کمتراز 15 کمبود وزن بسیار شدید
15 تا 16 کمبود وزن شدید
16 تا 18/5 کمبود وزن
18/5 تا 25 نرمال
25 تا 30 اضافه وزن
30 تا 35 چاقی متوسط
35 تا 40 چاقی شدید
بالاتر از 40 چاقی بسیار شدید

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

کاشت مو پیوند مو ترمیم مو