مشاوره رایگان 29 40 33 88    59 32 33 88 - 021

آیا میزان ریختگی بر ترمیم تاثیر دارد؟

به میزان اینکه موهای شخص تا چه حد ریزش داشته باشد اهمیت پیوند مو معین می شود . اگر موهای شخص بیش از حد ریزش داشته باشد ترمیم مو باعث می شود به حالت دلخواه نرسید و عمل جراحی بسیار ناموفق بوده و با عوارض زیاد خواهد داشت .

  • درصد کاهش مو 5 درصد - ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب ( 4 الی 5 هزار تار مو)
  • درصد کاهش مو 10 درصد - ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب ( 10 الی 12 هزار تار مو)
  • درصد کاهش مو 15 درصد - ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب ( 15 الی 20 هزار تار مو)


اگر میزان ریختگی موی سر شخص مانند یکی از موارد سطر دوم به بعد است ، پیوند مو اکیداٌ توصیه نمی شود و ترمیم مو برای شخص بهترین انتخاب است

به میزان اینکه موهای شخص تا چه حد ریزش داشته باشد اهمیت پیوند مو معین می شود . اگر موهای شخص بیش از حد ریزش داشته باشد ترمیم مو باعث می شود به حالت دلخواه نرسید و عمل جراحی بسیار ناموفق بوده و با عوارض زیاد خواهد داشت .

درصد کاهش مو 5 درصد - ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب ( 4 الی 5 هزار تار مو)
درصد کاهش مو 10 درصد - ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب ( 10 الی 12 هزار تار مو)
درصد کاهش مو 15 درصد - ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب ( 15 الی 20 هزار تار مو)

اگر میزان ریختگی موی سر شخص مانند یکی از موارد سطر دوم به بعد است ، پیوند مو اکیداٌ توصیه نمی شود و ترمیم مو برای شخص بهترین انتخاب است

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

new-fbsave-for-web   newGsave-for 
         

کاشت مو پیوند مو ترمیم مو